Sacombank và những chính sách dành cho doanh nghiệp FDI

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội đặc biệt với các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, FDI đang ngày càng khẳng định vai trò của nó trong việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Hiện […]