Sacombank trích 20% lợi nhuận trước thuế để thưởng cho CBNV

Sacombank trích 20% lợi nhuận trước thuế để thưởng cho CBNV
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề lớn bao gồm: sửa đổi vốn điều lệ, thưởng 20% mức vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Kết quả cuối cùng, cổ đông đã thông qua 3/5 nội dung được đưa ra, cụ thể: Sacombank trích 20% lợi nhuận trước thuế để thưởng cho CBNV
  • Trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 dành riêng để thưởng cho CBNV, tương đương 585 tỷ đồng.
  • Về “Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank” sẽ do Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành đồng thời đưa quy chế này vào áp dụng ngay.
  • Toàn bộ những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank sẽ do trưởng BKS thay mặt ĐHCĐ ký ban hành quy chế này để áp dụng tức thì.
Hai nội dung còn lại không được thông qua là việc sửa đổi Điều lệ và chuyển đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM cũng như viẹc chuyển đổi sàn giao dịch sang HNX. Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp đầu năm, năm 2017 Sacombank sẽ phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 585 tỷ đồng nhưng tính đến nay đã vượt gấp đôi so với chỉ tiêu là 1.025 tỷ. Về việc trích thưởng cho cán bộ công nhân viên, dù cổ đông thông qua trích thưởng mức 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT sẽ tính toán mức trích hợp lý để hài hoà lợi ích giữa cổ đông và cán bộ công nhân viên ngân hàng. Thời điểm cuối năm nhà băng này đang đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã thông qua, tập trung nguồn lực để thực hiện đề án tái cơ cấu và thực hiênj các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro, đặc biệt là dự án Basel 2.